A) cumulative percentage of family income
B) cumulative percentage of family wealth
C) cumulative percentage of families
D) demand of families on welfare